news

ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาเทคนิคพิจิตร เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล  

ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TREC12

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TREC12 เข้าเยี่ยนมชมศูนย์การเรียนรู้ทุกท่าน

ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวลยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม

วันที่ 3 กันยายน 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯทุกท่าน

นักศึกษาวิทยาเทคนิคพิจิตรเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาเทคนิคพิจิตร เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปินส์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปินส์ และอาจารย์ นิสิต จากวิทยาลันนานาชาติ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

คณะศึกษาดูงานจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เยาวชนจากคริสตจักรแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับเยาวชนจากคริสตจักรแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล