เกี่ยวกับเรา

ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกระบวนการผลิต กิจกรรม มลพิษ และสิ่งคุกคามสุขภาพที่เกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้า ชุมชน และประชาชนทั่วไป

โรงไฟฟ้าชีวมวล

ซึ่งประชาชนในพื้นที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต กิจกรรม การกำจัดของเสีย มลพิษที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้า ปัญหาฝุ่นละออง และกลิ่น ทำให้ชุมชนเกิดความวิตกกังวลเพราะเกรงว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัย จึงเป็นเหตุทำให้เกิดการคัดค้านการสร้างโรงฟ้าชีวมวลในพื้นที่ตามมา จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกระบวนการผลิต กิจกรรม มลพิษ และสิ่งคุกคามสุขภาพที่เกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้า ชุมชน และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาศักยภาพ และการวางแผน

โรงไฟฟ้าชีวมวล

ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่แห่งใหม่ในอนาคต จะต้องคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้สังคมของเราเกิดความขัดแย้ง ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากไม่มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ก็จะเกิดความเสียหายและผลกระทบตามมา เพราะเมื่อไฟฟ้าไม่พอใช้ จะต้องมีการจัดสรรไฟฟ้าอาจจะทำให้เกิดไฟตกและไฟดับในบางพื้นที่ได้ ผลเสียในอนาคตย่อมเกิดต่อประชาชนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนายทุน นักธุรกิจหรือชาวบ้าน ไม่เร็วก็ช้า ฉะนั้น การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และรับรู้อย่างเท่าทัน เปิดใจรับฟังข้อมูล และเหตุผลให้รอบด้าน ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นความรู้สึก จะทำให้ชุมชนและสังคมอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวลได้

โรงไฟฟ้าชีวมวล

โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2560 จึงได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยให้ทุนสนับสนุนการสร้างแห่งการเรียนรู้ขึ้นที่วิวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น

โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล

โรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวล