ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาเทคนิคพิจิตร เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

 

Ajaree Pijansan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *