Day: February 27, 2020

ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาเทคนิคพิจิตร เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล  

ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TREC12

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TREC12 เข้าเยี่ยนมชมศูนย์การเรียนรู้ทุกท่าน

ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวลยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม

วันที่ 3 กันยายน 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯทุกท่าน

นักศึกษาวิทยาเทคนิคพิจิตรเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาเทคนิคพิจิตร เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล