โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

Ajaree Pijansan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *