นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

 

Ajaree Pijansan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *