สำนักงานพลังงานจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบล เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตอนรับ

  • สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
  • สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
  • องค์การบริหารส่วนตําบลวังหว้า
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบุตร

เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

Ajaree Pijansan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *