นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

Ajaree Pijansan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *