คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จังหวัดปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จังหวัดปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

Ajaree Pijansan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *