คณะศึกษาดูงานโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้กับบุคลากรของรัฐ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้กับบุคลากรของรัฐ ภายใต้โครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานพลังงาน จังหวัดพิจิตร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

  

Ajaree Pijansan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *