Day: February 26, 2019

สำนักงานพลังงาน จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงาน จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จังหวัดปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จังหวัดปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ แม่สอด จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ แม่สอด จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

โรงเรียนลูกรักเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนลูกรักเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

คณะศึกษาดูงานโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้กับบุคลากรของรัฐ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้กับบุคลากรของรัฐ ภายใต้โครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานพลังงาน จังหวัดพิจิตร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล   

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตอนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

สำนักงานพลังงานจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบล เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตอนรับ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตําบลวังหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบุตร เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี