Interactive Media

เทคโนโลยีด้านสื่อปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม และศึกษาภายในศูนย์การเรียนรู้สามารถเล่นเกมส์ หรือใช้นิ้วสัมผัสสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีนี้จะเป็นการประสานระหว่างความรู้เรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลในด้านวิชาการ โดยเพื่อความสนุกสนาน และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวลศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *