ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล ม.นเรศวร

Service

Learning center

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โดยนำสื่อการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมทั้ง 3 รูปแบบเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าชีวมวลผ่านสื่อต่าง ๆ ที่อยู่ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน

Interactive learning​

เทคโนโลยีด้านสื่อปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม และศึกษาภายในศูนย์การเรียนรู้สามารถเล่นเกมส์ หรือใช้นิ้วสัมผัสสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีนี้จะเป็นการประสานระหว่างความรู้เรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลในด้านวิชาการ โดยเพื่อความสนุกสนาน

Video learning

รูปแบบสื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อที่มีรูปแบบเคลื่อนไหว ซึ่งมีเนื้อหาและเสียงบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบการ์ตูน เพื่อดึงดูดความสนใจ และอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อปลูกฝังความเข้าใจความสำคัญของการผลิตไฟฟ้า

AR learning​

การเรียนรู้ผ่านระบบ AR (Augmented reality) เป็นเทคโนโลยีที่นำภาพเสมือน ที่เป็นรูปแบบ 3 มิติ จำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผลที่จะนำวัตถุมาทับซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน เราสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรง

Interactive Media

เทคโนโลยีด้านสื่อปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม และศึกษาภายในศูนย์การเรียนรู้สามารถเล่นเกมส์ หรือใช้นิ้วสัมผัสสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีนี้จะเป็นการประสานระหว่างความรู้เรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลในด้านวิชาการ โดยเพื่อความสนุกสนาน และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้

สารคดีเชิงวิเคราะห์

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ ของปัญหา ผลกรัทบ และประโยชน์ของโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงการจัดทำสารคดีเชิงวิเคราะห์ เป็นอีกสื่อที่สามารถนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและมีเนื้อหาครอบคลุม

กิจกรรมศึกษาดูงาน

ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล เปิดให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม